စမတ်တၚဲ ၂၇-၇-၁၉ နူဂယး ၉:ဝဝ နာဍီ က္လောန်သ္ပ အခန်က္နာ ပစူခတုံမုက် ဗော်ညီသ္မဟ်မန်(ဗဟုံ) ပဍဲ (၃၂၄)၊ ၂၂ ဂ္လံၚ်၊ အရာပ်မျာၚ်သာယာ၊ ဍုၚ်မတ်မလီု နကုံဒါန်ဖါပ်သၚ်ရောၚ် ဘိက်ပ္မိၚ်ဏာရအ’။

406

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here