အခန်ကၞာ ဗ္စူဂတဵုမုက် ဗော်ညဳသၟဟ်မန် (ဗဟဵု)

248

စမတ်တငဲ ၂၇-၇-၁၉ နူဂယး ၉း၀၀ နာဍီ က္လောန်သ္ပ အခန်က္နာ ပစူခတုံမုက် ဗော်ညီသ္မဟ်မန်(ဗဟုံ) ပဍဲ (၃၂၄)၊ ၂၂ ဂ္လံင်၊ အရာပ်မျာင်သာယာ၊ ဍုင်မတ်မလီု နကုံဒါန်ဖါပ်သင်ရောင် ဘိက်ပ္မိင်ဏာရအ’။

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here