အသေအဟာန် ပတိုန် ဂတဵုမုက်ဗော်(ဗဟဵု) ဂလာန် ဥက္ကဋ္ဌဗော် မဒွ်ရအဵ

227

၂၇-၇-၂၀၁၉

 

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here