ဥက္ကဌ နာဲတၠနန် တိုန်စိုပ် သဘၚ်ပတိုန်ဂုဏ်စရာဲ ကုဗော်ညီသၟဟ်မန် ကွာန်တ္ကအ်သ္ကုတ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်

819

March 18, 2020
M.S
ဂကောံထံက်ပၚ်ဒှ်လၞီ ကွာန်တ္ကံသ္ကုတ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တအ် အာက္ဍိုပ်ပၠတရဴတုဲ စၟတ်တ္ၚဲ ၁၅/၀၃/၂၀၂၀ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ် သဘၚ်ပတိုန်ဂုဏ်စရာဲကု ဗော်ညီသၟဟ်မန် ပ္ဍဲဒၞာဲဘာကျာ်ရာမည နိကာယ ကွာန်ကအ်သ္ကုတ် သၞေဟ်လ္တူ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် မဒှ်ရ။

ပ္ဍဲသဘၚ်ပတိုန်ဂုဏ်စရာဲဝွံ ဥက္ကဌ ဗော်ညီသၟဟ်မန် နာဲတၠနန်၊ ညးအုပ်ကာနာဲလျးတၟး ၊ ဒံက်တာဗညာအံၚ်မု်။နာဲသာန်လှာၚ်၊နာဲအံက်သာ၊ နာဲမာန်ဂကူ၊နာဲအံၚ်မန်ကေုာံ အစာသဝ်နာဲစောန်တၟး ကေၚ်ကာဗဟ်ုတအ်ဂမၠိုၚ် တိုန်စိုပ်တုဲ နူက်ု ညးဒဒှ် ဥက္ကဌ ညးအုပ်ကာ ကေၚ်ကာ ကမ္မတီ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တအ်လေဝ် တိုန်စိုပ်ကီုရ။

ပ္ဍဲသဘၚ်ပတိုန်ဂုဏ်စရာဲဝွံ ညးဒေသတအ် ဒုၚ်တၠုၚ်ကု ညးမကေတ်လဝ်တာလျိုၚ် ကဆံၚ်ဗဟု်တအ် ဗွဲမတိုၚ်ကၟိုဟ်စိုတ်တုဲ ပ္ဍဲအခိၚ် မွဲနာဍီကလေၚ်ဂှ် စပံက်ကၠုၚ် အသေ အဟာန်ကီုရ။ ပ္ဍဲအသေအဟာန်ဝွံ နူက်ု ဥက္ကဌ ဗော်ညီသၟဟ်မန် နာဲတၠနန် “ ၜိုန်ရ ဍုၚ်ဏအ် ဂွံကၠုၚ်ဗၠးၜး နူအၚ်္ဂလိက်ကီုလေဝ် မန်ပိုယ် ဟွံဂွံကၠုၚ်ဗၠးၜး နူဂကူဟမာဏီ ဒ်ုမံၚ်ဘဝဍိက် စု်တ္ၚဲဏအ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ယဝ်မန်ထ္ကးပြးမံၚ်လေဝ် ဍုၚ်မန်ပိုယ် ကလေၚ်ဂွံဟွံမာန်ရ။ ကေတ်ဍုၚ်မန်ဂှ် အာတ်ကေတ်ဟွံဂွံပုဟ် ရာဒနာကေတ် ဟွံဂွံပုဟ်။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဂွံတိတ်နူဘဝဍိက်မာန် ညးဆာန်ဂကူတအ် သၟတ်တအ် လုပ်ဘိုၚ်ကၠောန် ပ္ဍဲဗော်ညီသၟဟ်မန်ညိ”ဂှ် ဟီုမြော်ဏာဂလာန်ကီုရ။

မွဲအဆက်ဓဝ်ဂှ် ညးအုပ်ကာ နာဲလျးတၟး “ သွက် ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၂၀ ဏအ် ဗော်မန်ညံၚ်ဂွံ ဇၞးမာန် အမတ်မန်ညံၚ်ဂွံဂွံဂၠိုၚ်ၚ်ဂှ် ကောန်ဂကူမန်တအ် ပေၚ်အယုက် ၁၈ သၞာံမ္ဂး အာ စုတ်မာဲညိ စွံအရီုက်ု ၚုဟ်မးမာဲဇကုမွဲတၞးညိ”ဂှ် ထပ်ဖ္တိုက်ဖအောဝ်ဏာကီုရ။

သဘၚ်ပတိုန်ဂုဏ်စရာဲကု ဗော်ညီသၟဟ်မန်ဝွံ အလန်ဏအ် ဒှ်မရနုက်က်ု ၜါဝါကီုရ။ အလန်ပထမဂှ်လောန်ကၠုၚ်ဂိတုဖဝ်ဖောဝ်ဝရီ ၂၁ ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲကွာန်ကအ်ဍောတ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ကီုရဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here